Yhdistyksen säännöt
Home » Yhdistyksen säännöt
 Kerhon nimi on Yleisradion henkilökunnan Yhdistys ry:n (YHY) Eläkeläiskerho (Ylen Eläkeläiskerho) ja sen kotipaikka on Helsinki.
 Kerhon tarkoituksena on toimia Yleisradion palveluksesta eläkkeelle siirtyneiden jäsentensä yhdyssiteenä YHY:n sääntöjen 2§:n mukaisesti.
Jäseneksi hyväksyy kerhon hallitus. Kerhon jäseneksi voi liittyä jokainen Yleisradiosta eläkkeelle siirtynyt työntekijä. Jäseneksi voi liittyä myös Digitasta eläkkeelle jäänyt työntekijä, jos hän on ollut ennen Digitaa työsuhteessa Yleisradioon. Liittyessään jäseneksi hän suorittaa vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.
 Kerhon jäsenistä on pidettävä luetteloa, johon merkitään jäsenen täydellinen nimi, syntymäpaikka ja –aika sekä osoite ja kerhoon liittymisaika.
 Kerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi, joista puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisenä valintavuonna arvotaan puolet muista hallituksen jäsenistä vuodeksi ja puolet kahdeksi vuodeksi. Vuosikokouksessa valitaan hallitukseen vuodeksi kolme varajäsentä, jotka voivat osallistua hallituksen työskentelyyn.
 Kerhon nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.
 Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain ja tilinpäätös tulee olla valmiina tilintarkastajille jätettäväksi tammikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee ennen helmikuun 15.päivää suorittaa tilintarkastus ja antaa siitä kirjallinen lausunto.
 Kerhon vuosikokous pidetään helmikuussa hallituksen määräämänä päivänä ja käsitellään siinä seuraavat asiat:
1. Esitellään ja käsitellään kerhon toiminta- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto,
2. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä tili- ja toimintakaudelta,
3. Päätetään liittymismaksun suuruus,
4. Käsitellään toiminta- ja taloussuunnitelma,
5. valitaan alkaneelle vuodelle hallituksen puheenjohtaja ja kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä,
6. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa,
7. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.
 Kerhon muut kokoukset pidetään milloin hallitus katsoo tarpeelliseksi tai milloin jäsenet sitä vaativat jonkin asian käsittelyä varten.
 Kokouskutsusta ilmoitetaan kaksi viikkoa ennen kokousta Eläkeläiskerhon kotisivuilla internetissä ja mahdollisuuksien mukaan jäsenille lähetettävillä sähköpostiviesteillä.
10§ Kerhon kokous hyväksyy nämä säännöt ja ne vahvistaa YHY:n hallitus
11§ Jos kerho päättää lopettaa toimintansa, on jäljelle jäänyt omaisuus luovutettava YHY:lle, jonka tulee käyttää se sääntöjensä määräämällä tavalla.
  
 Nämä säännöt on hyväksytty kerhon vuosikokouksessa 26.02 2009 ja YHY:n hallitus on ne vahvistanut.